INHOUDSOPGAVE:


ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 5 – De prijs
ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 8 – Betaling
ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid
ARTIKEL 10 – Klachten
ARTIKEL 11 – Geschillen
ARTIKEL 12 – Afwijkingen
ARTIKEL 13 – Wijzigingen
ARTIKEL 14 – Aanvullende voorwaarden


ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Dave’s Barbershop:

de rechtspersoon die actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche, hierna te noemen de ondernemer;
Consument:

de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
Koper:

de natuurlijke persoon die, al dan niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, producten koopt van ondernemer voor uiterlijke verzorging;
Overeenkomst:

de overeenkomst of afspraak voor een behandeling, en/of verkoop van producten op het gebied van de uiterlijke verzorging;
Uiterlijke verzorgingsbranche:

Kappersbedrijf , het bedrijf voor uiterlijke verzorging ,: het bedrijf dat het knippen en scheren,kleuren of anderszins behandelen van hoofdharen, baarden, sikken en snorren uitvoert en het verkopen van producten die hiermee verband houden;
Bedrijf uiterlijke verzorging :

het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van het uiterlijk van mensen uit schoonheids oogpunt en het verkopen van producten die hiermee verband houden;


ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer:

D. Manoukian handelend onder de naam/namen: DAVE’S  BARBERSHOP
Vestiging - & bezoekadres: Maastrichtkwartier 153

1324 DH Almere, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 657578933
Bereikbaarheid: Maandag t/m Zondag van 10:00 uur tot 22:00 uur
Website: www.DavesBarbershop.nl
E-mailadres:  info@davesbarbershop.nl
​KvK-nummer: 61425168
Btw-identificatienummer: NL002408308B48 


Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: • Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: • De beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten en afspraken in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.


ARTIKEL 4– Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling of een product en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren of het product te zullen verkopen. 2. Voorafgaand aan of bij de koop van elk product, voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd. 3. De afgesloten overeenkomst of gemaakte afspraak kan tot 6 uur vóór aanvang van de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Bij  niet annuleringen binnen 6 uur worden 100% van de kosten over de overeengekomen of afgesproken behandeling in rekening gebracht. Indien de consument meerdere keren de afspraak annuleert , zijn wij genoodzaakt de consument bij een volgende afspraak te weigeren of wordt hem of haar de kosten van geannuleerde afspraken  in rekening gebracht. Het niet nakomen van de afspraak of het te laat aanwezig zijn bij de afspraak kan onherstelbare uitloop veroorzaken. 4. In geval de consument kan aantonen wegens overmacht verhinderd te zijn geweest de afgesloten overeenkomst of gemaakte afspraak na te komen, worden geen kosten in rekening gebracht. 5. Alle afspraken worden uitsluitend online via de website gemaakt en alle beschikbare tijden zijn online aanwezig in de agenda.

ARTIKEL 5 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 6. De werkelijke prijzen kunnen afwijken van de prijzen welke in prijzenlijst opgenomen zijn. De prijzen hangen af van de behandelingstijd en de middelen die daarvoor noodzakelijk zijn om te gebruiken.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. 3. De ondernemer zal geen handelingen verrichten die buiten zijn beroepscompetenties vallen. 4. Gegevens van en over de consument worden niet verstrekt aan andere partijen.


ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de consument
1. De consument dient de ondernemer vóór het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. 2. De consument dient de ondernemer vóór het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van aandoeningen en overige relevante zaken die voor de uitvoering van de behandeling van belang kunnen zijn. 3. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.


ARTIKEL 8 – Betaling
1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden.  2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal honderd procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht. 3. Indien er een afspraak wordt gemaakt en hierbij online een vooruitbetaling plaatsvindt, wordt de betaling direct teruggestort als de
consument de afspraak op tijd annuleert of verplaatst. Nieuwe afspraken dienen vooraf online te worden betaald of contant bij Dave’s Barbershop. Er is helaas geen mogelijkheid om bij Dave’s Barbershop te pinnen. De consument wordt vriendelijk verzocht om voldoende contant geld mee te nemen.


ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst is toe te rekenen. 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


ARTIKEL 10 – Klachten
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument. 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.


ARTIKEL 11 – Geschillen
Op deze voorwaarden en bepalingen is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Almere is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen over deze Algemene Voorwaarden. Indien één van deze bepalingen buiten toepassing wordt verklaard door een rechterlijke instantie, zal de betrokken bepaling uit deze Algemene Voorwaarden worden verwijderd dan wel zodanig worden aangepast, dat de bepaling alsnog toepassing kan vinden, zulks ter keuze van de ondernemer. Alle overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.


ARTIKEL 12 – Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd.


ARTIKEL 13–Wijzigingen
De ondernemer behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra de
consument een nieuwe overeenkomst sluit of afspraak maakt. De consument geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.


ARTIKEL 14 - Aanvullende voorwaarden
1. Zorg ervoor dat u de juiste behandeling kiest die u wilt ondergaan. Als er toch twijfels zijn over de juiste behandelingskeuze, dan kunt u contact opnemen of een bericht achterlaten. Dan kunnen wij u van advies voorzien en indien nodig uw gekozen behandeling aanpassen. Tijdens het maken van de afspraak heeft u de mogelijkheid om notities achter te laten voor correcties of speciale verzoeken. Wij stellen dit zeer op prijs en houden er rekening mee. 2. Om het gewenste resultaat te bereiken en de service en kwaliteit van de dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau te behouden, dient aan elk persoon de nodige tijd en aandacht te worden besteed. Het kan daarom soms gebeuren dat er een uitloop ontstaat. 3. Om hygiënische redenen wordt het haar vooraf aan de behandeling gewassen. Als u niet wilt dat uw haar gewassen wordt, zorg er dan voor dat u met schoon gewassen haar bij de afspraak aanwezig bent. 4. Indien wij telefonisch niet bereikbaar zijn, kan er een bericht achtergelaten worden met naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 5.Vragen over de behandelingen en de overige boodschappen via Whatsapp, Viber, Messenger, Facebook en E- Mail worden Niet beantwoord.

 

 


❖ © Copyright 2014-2020 DAVE'S BARBERSHOP - Alle rechten voorbehouden